Regulamin Ośrodka

Regulamin Prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień
Rozwój Trzeźwej Osobowości

Jedynym warunkiem przyjęcia do Ośrodka RTO jest chęć zaprzestania picia czy używania innych substancji zmieniających nastrój, a także hazardu, pracoholizmu itp.

Ośrodek będzie przyjmował pacjentów w kolejności zgłoszenia, w miarę wolnych miejsc. Pobyt w Ośrodku jest całkowicie odpłatny.

Kierownik i zespół RTO zobowiązują się do:

 1. Przygotowania warunków organizacyjnych i merytorycznych do realizacji programu terapii. Program jest do wglądu pacjentów.
 2. Pracy zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Terapeuty Uzależnień.
 3. Zachowania pełnej dyskrecji dotyczącej uczestników terapii – utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji o nich i ich życiu osobistym.
 4. Przestrzegania Praw Pacjenta.
 5. Zapewnienia opieki medycznej.
 6. Udzielania wszelkiej pomocy w procesie trzeźwienia i udzielania uczestnikom informacji o postępach w procesie terapeutycznym.
 7. Życzliwości i wspierania pacjentów.

 

Pacjenci RTO zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 1. Utrzymania trzeźwości w trakcie pobytu w Ośrodku.
 2. Uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych i punktualnego przychodzenia na nie oraz przestrzegania Porządku Dnia Ośrodka.
 3. Wyłączania telefonów na czas zajęć.
 4. Ograniczenia rozmów telefonicznych oraz korzystania z laptopów do koniecznego minimum, gdyż nie sprzyja to procesowi terapeutycznemu.
 5. Powstrzymania się od gier hazardowych oraz ograniczenia oglądania telewizji. Oglądanie TV dozwolone jest w czasie wolnym od zajęć do godziny 22:00 (dłużej w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą terapeuty dyżurnego).
 6. Utrzymania w tajemnicy wszystkich informacji o uczestnikach terapii oraz szczegółach ich życia osobistego.
 7. Życzliwości i pomagania innym członkom Grupy Terapeutycznej.
 8. Informowania personelu o chęci wyjścia na spacer, jego kierunku oraz godzinie powrotu.
 9. Przestrzegania zasad współżycia społecznego.
 10. Powstrzymania się od niestosownych zachowań o charakterze erotycznym.
 11. Unikania słów uznawanych za wulgarne.
 12. Dbania o porządek w swoim pokoju.
 13. Powstrzymania się od agresji słownej i czynnej.
 14. Palenia tytoniu w wyznaczonych miejscach.
 15. W uzasadnionych przypadkach poddania się badaniu alkomatem.

 

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem a dotyczące pacjentów będą rozstrzygane w czasie Społeczności Terapeutycznej.

Wizyty rodzin w Ośrodku są cenne i mogą się odbywać w czasie wolnym od zajęć, w sobotę i niedzielę, po uzgodnieniu z terapeutą.

W ramach wolnych miejsc możliwy jest pobyt weekendowy rodziny.

 

Założyciel Ośrodka RTO

Marek Wysogrocki