Polityka Prywatności

1.

Właścicielem Serwisu www.rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl jest firma KA-BU Krystyna Bugajska (NIP: 585 104 27 97), reprezentowana przez Ośrodek Terapii Uzależnień RTO.

2.

Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Krystyna Bugajska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Ka-Bu Krystyna Bugajska (adres wykonywania działalności: ul. Kościuszki 9/1, 81-704 Sopot), zwana dalej „Administratorem” i reprezentowana  przez Marka Wysogrockiego na podstawie pełnomocnictwa Rep. A nr 12314/2012.

3.

Administrator przetwarza dane Pacjenta, który zdecydował się na terapię w Ośrodku Terapii Uzależnień RTO, w celu:

3.1. niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy (kontraktu terapeutycznego), której stroną jest Pacjent;

3.2. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO.

4.

W związku z powyższym Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Pacjenta dobrowolnie w formularzu kontraktu terapeutycznego, takie jak:

4.1. imiona i nazwisko;

4.2. numery: PESEL, NIP, dowodu osobistego, paszportu;

4.3. adres zamieszkania;

4.4. data urodzenia;

4.5. adres e-mail;

4.6. cechy fizyczne, tzw. dane biometryczne (wzrost, waga);

4.7. wykształcenie;

4.8. dane wrażliwe (dane o stanie zdrowia, orientacji seksualnej, o przynależności związkowej, pochodzeniu etnicznym, wyznaniu).

5.

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Pacjenta i jego dane oraz zapewnia, że są one:

5.1. przetwarzane zgodnie z prawem;

5.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

6.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Pacjenta odbiorcami ich będą: sąd i prokuratura na podstawie podanych przepisów prawa.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy, której Pacjent jest stroną, przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z umową, wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, nie dłużej jednak niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

8.

Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

9.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10.

W celu skontaktowania się z Administratorem danych osobowych wystarczy napisać na info@rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl