Regulamin Ośrodka

Pobierz dokument: Regulamin_RTO

Regulamin Prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień
Rozwój Trzeźwej Osobowości

Jedynym warunkiem przyjęcia do Ośrodka RTO jest chęć zaprzestania picia czy używania innych substancji zmieniających nastrój, a także hazardu, pracoholizmu itp.

Ośrodek będzie przyjmował pacjentów w kolejności zgłoszenia, w miarę wolnych miejsc. Pobyt w Ośrodku jest całkowicie odpłatny.

Kierownik i zespół RTO zobowiązują się do:

1. Przygotowania warunków organizacyjnych i merytorycznych do realizacji programu terapii. Program jest do wglądu pacjentów.
2. Pracy zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Terapeuty Uzależnień.
3. Zachowania pełnej dyskrecji dotyczącej uczestników terapii – utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji o nich i ich życiu osobistym.
4. Przestrzegania Praw Pacjenta.
5. Zapewnienia opieki medycznej.
6. Udzielania wszelkiej pomocy w procesie trzeźwienia i udzielania uczestnikom informacji o postępach w procesie terapeutycznym.
7. Życzliwości i wspierania pacjentów.

Pacjenci RTO zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

1. Utrzymania trzeźwości w trakcie pobytu w Ośrodku.
2. Uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych i punktualnego przychodzenia na nie oraz przestrzegania Porządku Dnia Ośrodka.
3. Wyłączania telefonów na czas zajęć.
4. Ograniczenia rozmów telefonicznych oraz korzystania z laptopów do koniecznego minimum, gdyż nie sprzyja to procesowi terapeutycznemu.
5. Powstrzymania się od gier hazardowych oraz ograniczenia oglądania telewizji. Oglądanie TV dozwolone jest w czasie wolnym od zajęć do godziny 22:00 (dłużej w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą terapeuty dyżurnego).
6. Utrzymania w tajemnicy wszystkich informacji o uczestnikach terapii oraz szczegółach ich życia osobistego.
7. Życzliwości i pomagania innym członkom Grupy Terapeutycznej.
8. Informowania personelu o chęci wyjścia na spacer, jego kierunku oraz godzinie powrotu.
9. Przestrzegania zasad współżycia społecznego.
10. Powstrzymania się od niestosownych zachowań o charakterze erotycznym.
11. Unikania słów uznawanych za wulgarne.
12. Dbania o porządek w swoim pokoju.
13. Powstrzymania się od agresji słownej i czynnej.
14. Palenia tytoniu w wyznaczonych miejscach.
15. W uzasadnionych przypadkach poddania się badaniu alkomatem.

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem a dotyczące pacjentów będą rozstrzygane w czasie Społeczności Terapeutycznej.

Wizyty w Ośrodku rodzin są cenne i mogą się odbywać w czasie wolnym od zajęć, w sobotę i niedzielę, po uzgodnieniu z terapeutą.

W ramach wolnych miejsc możliwy jest pobyt weekendowy rodziny.

Założyciel Ośrodka RTO
Marek Wysogrocki